Skip to main content

Algemene verkoopvoorwaarden Belgische Kamer der Verhuizers vzw (BKV vzw)

Definities

Koper: de verhuizer/de professionele partij die producten/diensten afneemt van de Koper tegen betaling

Verkoper: de BKV

1. Alle door de Verkoper gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief alle (rechts-) handelingen, die in het kader hiervan worden verricht, worden beheerst door deze voorwaarden. Bij strijdigheid van enige bepaling in de bestelbon met deze voorwaarden, prevaleert hetgeen staat vermeld in de bestelbon.
2. Een bestelling is slechts bindend indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Verkoper wordt aanvaard.
3. Elke bestelbon dient – in de mate van het mogelijke – door de Koper ondertekend en eventueel door de Verkoper medeondertekend te worden. De overeenkomsten worden afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de diensten van de Verkoper de bestelling niet weigeren in de periode van acht werkdagen volgende op zijn indiening. De annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
4. De producten/diensten worden geleverd binnen de in de bestelbon/overeenkomst vermelde termijn en blijven de eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van hoofdsom en eventuele kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte product integraal worden gedragen door de Koper vanaf het moment van verkoop van het product. Als de producten ten onrechte geweigerd worden door de Koper bij de aflevering, is de Verkoper gemachtigd om ze te verkopen aan derden, onverminderd eventuele schadevergoedingen en interesten.
5. De Koper dient te zorgen dat de producten door de Verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan, is de Koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de producten, in hoofde van de Verkoper te vergoeden.
6. De Koper dient de geleverde producten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 7 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven en/of mail aan de Verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de Verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de producten inmiddels niet werden gebruikt/verwerkt en voor zover de Verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De Koper verwittigt de Verkoper uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper niet op.
7. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de Verkoper niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door de Verkoper geleverde of verkochte producten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de Verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten. In geen geval kan de Verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Koper als aan derden. De Verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelde personen, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De Koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
8. In geval van reproductie, streeft de Verkoper naar een zo getrouw mogelijke reproductie. Niettemin is een identieke en absolute kleurweergave niet gewaarborgd. De Verkoper is zo niet verantwoordelijk voor eventuele gebrekkige weergave die het gevolg zou zijn van een minder goede kwaliteit van de aan de Verkoper ter beschikking gestelde materiaal en/of documenten. De tekeningen, foto’s, digitaal materiaal, documenten, enz, eigendom van de Koper en die in het bezit zijn van de Verkoper, blijven voor de rekening en op eigen risico van de Koper die de Verkoper formeel ontlast van elke verantwoordelijkheid. Dit materiaal zal niet door de Verkoper verzekerd moeten worden tegen verlies en/of diefstal.
9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat
enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse interest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van € 250. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de
Verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Ingeval van niet-betaling na 60 dagen te rekenen vanaf de
vervaldatum van de factuur – en na ingebrekestelling – zal een gerechtelijke vervolging ingesteld worden.
10. Elke klacht of protest m.b.t. een factuur moet per aangetekend schrijven – binnen een termijn van acht dagen vanaf de ontvangst van de factuur- worden verstuurd. Het niet-eerbiedigen van deze termijn brengt de ontvankelijkheid van de
klacht of protest met zich mee. Het indienen van een klacht of protest ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
11. Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, nietig
of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet-nietige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting, inbegrepen de interpretatie van deze algemene voorwaarden, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.