Skip to main content

PEC Verhuissector

Daadkrachtig plan

De verhuissector is een sector die al lang aandacht besteedt aan eerlijke concurrentie en de strijd tegen sociale fraude.

Een samenwerkingsakkoord tussen de verhuissector, de sociale inspectiediensten en de SIOD werd in september 2016 afgesloten. Heden volgt een eerste Plan voor Eerlijke Concurrentie dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping concreter dient te maken en dit met een hele reeks maatregelen.

De verhuissector is een sociale sector met veel werknemers uit kansengroepen, zoals laaggeschoolde en allochtone werknemers die op verschillende plaatsen werken en dus zeer mobiel zijn. De sector is niet alleen van belang vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt.
Het is een arbeidsintensieve sector waarin de loonkost een groot aandeel vertegenwoordigt in de prijs die aangerekend wordt aan de klanten.
De verhuissector blijft echter niet gespaard van sociale dumping en oneerlijke concurrentie.

Klanten zijn altijd op zoek naar de laagste prijs en zetten zo de verhuisbedrijven onder druk. Een ‘race to the bottom’ waar ook de eerlijke bedrijven de gevolgen van dragen. Zowel de werkgevers, vakbonden, inspectiediensten als de regering waren vragende partij voor een Plan voor Eerlijke Concurrentie.

Sociale fraude ondermijnt immers de goede werking van de arbeidsmarkt, de eerlijke concurrentie tussen bedrijven en ondermijnt het draagvlak van onze sociale zekerheid.

Dit plan is van toepassing op alle activiteiten waarbij verhuisactiviteiten worden uitgevoerd en dus op deze vermeld in het paritair comité 140.05.

De sector van de professionele verhuisdiensten telde in 2021 3.280 werknemers (waarvan 91% mannen en 9% vrouwen) en een bruto loonmassa van 38,3 miljoen euro.

Dit plan voor eerlijke concurrentie heeft tot doel:

 • Een wettelijk kader te creëren voor de registratie en een efficiëntere controle
  op de werfmelding en aanwezigheidsregistratie voor ondernemingen en
  natuurlijke personen die verhuisopdrachten (B2C en B2B) uitvoeren.
 • Deze registratie afhankelijk te maken van een voorafgaandelijke controle,
  door een bevoegde autoriteit van de sector dat voornoemde ondernemingen
  en natuurlijke personen in regel zijn met al hun wettelijke verplichtingen die
  uitvoerders van dergelijke verhuiswerkzaamheden moeten naleven.
 • Te omschrijven wie onder het toepassingsgebied valt en welke de aan te
  leveren bewijzen zijn.
 • De regels van de werfmelding en aanwezigheidsregistratie vast te leggen.
 • Het bieden van gecontroleerde waarborgen aan verhuisklanten.
 • Het bevorderen van het kwaliteitsimago van de Belgische verhuisbranche.
 • Het behartigen van de belangen van de verhuisklanten met betrekking tot
  hun verhuizingen in de ruimste zin van het woord.
 • Het bevorderen van de herkenbaarheid van professionele
  verhuisondernemingen en dienstverleners.
 • Het vergemakkelijken van de controle door de bevoegde inspectiediensten en
  te zorgen dat de inspecties de middelen, informatie en de tools ontvangen
  om betere en efficiëntere controles te kunnen uitvoeren.

Nationale maatregelen

Hieronder kan je een pdf downloaden waarin al de informatie staat omtrent de Nationale Maatregelen.

Download de PDF